2019/20 SEZONU FORMA SATIŞ ADEDİ

2019/2020 FORMALARI

ADET SATILDI

Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği olarak, siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği (“Fenerbahçe”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
 
I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
Kişisel verileriniz,
• Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
• Yukarıda belirlenen çerçevede Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
• Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
• Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
• Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak
• Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
• Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması,
• Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet satışları ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi
• Fenerbahçe menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak
• Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek
• Fenerbahçe’ye sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
• Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
• Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
• Uygulama/aplikasyon yönetmek,
• Fenerbahçe tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
• Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
• Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
• KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,
Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.
 
III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.
*Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:
• Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği
• Fenerbahçe Futbol A.Ş.
• Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
• Fener TV Fener Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
• Radyo Fenerbahçe Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
• Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
• Fenerbahçe Turizm ve Catering İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• Fenerbahçe Spor Okulları Eğitim İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
• Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.
• Aktif Gençlik Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.
• Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
• Fenerbahçe Üniversitesi
 
IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
 
V. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için BAŞVURU FORMU linki üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 34275 Kızıltoprak, Kadıköy/İstanbul adresine bizzat başvurarak veya iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle Fenerbahçe ile irtibata geçebilirsiniz. Fenerbahçe, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bununla beraber, Kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman kisiselveri@fenerbahce.org adresine mail yoluyla veya bizzat Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 34275 Kızıltoprak, Kadıköy/İstanbul adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.
 
VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
 
VII. KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz
KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma metninde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.
 
VIII. KVKK uyarınca Fenerbahçe’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Fenerbahçe, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• Fenerbahçe ve ilişkili şirketleri/kuruluşları*, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Fenerbahçe’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fenerbahçe’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 
BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Bu çerçevede "yazılı” olarak Fenerbahçe’ye yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

1.-) Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile

2.-) İadeli posta yoluyla tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

1.-) Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Başvurunun Yapılacağı Adres: Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 34725 Kızıltoprak, Kadıköy İstanbul

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2.-) Noter Vasıtasıyla Başvuru:

Başvurunun Yapılacağı Adres: Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 34725 Kızıltoprak, Kadıköy İstanbul

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

A. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

İsim:

Soy isim:                                                            

TC Kimlik Numarası:

E-posta:

Telefon Numarası:

Adres:

 

B. Lütfen Fenerbahçe ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐ Müşteri

☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı

Fenerbahçe içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu: 

 

☐ Eski Çalışanım, Çalıştığım Yıllar : 

 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : 

 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım. (Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz)

 

 

☐ Diğer:

 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Fenerbahçe ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Fenerbahçe tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Fenerbahçe tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Fenerbahçe, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Tarihi:

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

İmza:

Web sitemiz, performansını artırmak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler ve benzeri araçlar kullanmaktadır ve bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerezler Politikamıza bakın.

Sosyal Medya ve Öneri

Facebook

Twitter

Instagram